1. Componența dosarului de înscriere (dosar plic, obligatoriu), în ordinea de mai jos:
a) cererea de înscriere (se găsește la comisia de înscriere)
b) cererea pentru studiul religiei (dacă e cazul)
c) dovada susținerii / echivalării examenului de limbă (dacă e cazul)
d) cartea de identitate (dacă e cazul) și certificatul de naștere în copie legalizată
e) adeverință cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională
f) foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale)
g) fișa medicală


2. Pentru studiul religiei, părinții/tutorii legali vor completa fișa tip (se găsește la comisia de înscriere).

3. Nu este permisă modificarea opțiunii pentru limba modernă II decât în situația în care elevul nu a studiat, în școala gimnazială, una dintre limbile moderne franceză, spaniolă sau germană.4. Constituirea claselor
1) În clasele cu predarea intensivă a limbii engleze sunt înscrişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri aprobate, elevii care au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză (Art. 11, al (9)), sau examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine (Art. 4(2), OMECS 5082/31.08.2015) şi care solicită acest lucru. În cazul în care mediile de admitere sunt egale va fi admis candidatul cu cea mai mare notă la proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză. Dacă, după repartizarea candidaţilor care au susţinut proba de verificare, mai rămân locuri libere se va organiza un test de limba engleză în data de 29.07.2016.
2) În clasa de informatică intensivă sunt înscrişi elevii care solicită acest lucru, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în limita numărului de locuri aprobate. În cazul în care, pe ultimul loc, sunt elevi admiși cu aceeași medie, departajarea se face prin nota la matematică.
3) În clasele de acelaşi tip repartizarea se face grupând elevii după limbile moderne studiate.